راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

 دستورالعمل
نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد


 
نوع کاغذ و نحوه چاپ:
اندازه کلیه صفحات پایان نامه باید در مقطع کاغذ (29/5 × 21 cm ) A 4بوده و مطالب آن با نرم افزار  Word 2003   به صورت تک رویه تایپ و چاپ گردند.

مشخصات روی و پشت جلد پایان نامه ها :
*   جلد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد به رنگ (زرشکی)، از نوع گالینگور می باشد.
*   رعایت مندرجات روی و پشت جلد پایان نامه (پیوست الف و ب) الزامی بوده و به شکل زرکوب چاپ شوند.
*   عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان، نام و نام خانوادگی و سال دفاع از پایان نامه الزامی است.

شرح روی جلد پایان نامه (مطابق پیوست الف)
1- آرم دانشگاه آزاد اسلامی (ترجیحا در ابعاد 5/2 سانتی متر×3  سانتی متر).
2- عبارت «دانشگاه آزاد اسلامی»                                        با فونت زر 18 سیاه
3- عبارت «واحـد اهـر»                                            با فونت زر 18سیاه
4- نام دانشکده و نام گروه آموزشی                                          با فونت زر 16سیاه
5- عبارت «پایان نامه برای دریافت درجه¬ی کارشناسی ارشد   M.Sc. یاM.A »                   با فونت زر 16 سیاه
- در مورد پایان نامه¬های کارشناسی ارشد توجه شود که عبارت M.A. برای دانشجویان رشته¬های علوم انسانی و عبارت M.Sc. برای رشته¬های غیر علوم انسانی استفاده شود.
6- کلمه «گرایش»  (نام گرایش تحصیلی)                                   با فونت زر 16سیاه  
7- کلمه «عنوان»        با فونت نازنین 18 سیاه
8-  عنوان پایان نامه                                         با فونت تیتر 18 سیاه
9- عبارت «استاد راهنما»          با فونت نازنین 18سیاه
10- نام استاد راهنما              با فونت زر 18 سیاه
11- عبارت «استاد یا استادان مشاور»       با فونت نازنین 18سیاه
12- نام استاد یا استادان مشاور           با فونت زر 18سیاه
13- کلمه «نگارش»          با فونت نازنین 18سیاه
14- نام نگارنده           با فونت زر 18سیاه
15- تاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط           با فونت زر 14سیاه

پایان¬نامه به ترتیب شامل بخش¬های زیر است :

*    بسم الله الرحمن الرحیم
*    طرح روی جلد (فارسی)
    •صورتجلسه تایید شده دفاع پایان نامه
*    تقدیم
*    سپاسگزاری
*    چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه ترجیحا در یک صفحه)
*     فهرست مطالب
*    فهرست جدول ها
*    فهرست نمودارها
*    فهرست شکل ها
*    فهرست نقشه ها
    
فصل های پایان نامه:
پایان نامه شامل 5 فصل به ترتیب زیر می باشد:
*    در موارد خاص در برخی از رشته¬ها با نظر اعضای گروه تخصصی مربوطه، عنوان فصل¬های پایان نامه می تواند تغییر کند.

فصل اول: کلیات تحقیق
این فصل شامل بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش، تعریف متغیر ها و پیش فرض های پژوهش و تعریف اصطلاحات است.
بیان مساله به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است. در این قسمت باید به این سوال جواب داده شود که چرا مساله پژوهش مساله¬ای است که باید مورد تحقیق علمی قرار گیرد. اصل کلی در بیان مساله رعایت یک روند منطقی است به طوری که شروع آن با مشکل و ختم آن با هدف تحقیق می¬باشد.
در بیان مساله معلوم می شود که: بروز و شیوع مشکل چقدر است؟ چه کسانی را در بر می¬گیرد؟ این موضوع از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به صورت مساله در آمده و چه تحولی داشته است؟ دلایل احتمالی مشکل چیست؟ چه راه¬حل¬هایی تا کنون بکار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا این رو انتخاب شده است؟ لازم است عوارض ناشی از تداوم مشکل و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن به روشنی مطرح گردد.
اهداف باید صریح، روشن، بدون ابهام و واقع¬بینانه باشد و به صورت منطقی و با افعال رفتاری بیان شود. اهداف باید با عنوان، بیان مساله، فرضیه و سوالات پژوهش هماهنگ باشد.
فرضیه و سوالات به صورت یک جمله خبری و حتی¬المقدور جهت¬دار نوشته شود و حاوی یک پیشگویی باشد و زیربنای علمی داشته باشد. در مطالعات توصیفی به جای فرضیات سوالات تحقیق ذکر می¬شود.
در تعریف نظری متغیرها باید از یک مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقیق و واضح و با کلمات ساده آن را تعریف کرد.
در تعریف عملی متغیر به صورت واقعیاتی قابل اندازه¬گیری با کلمات ساده و واضح بیان شود.
پیش فرض¬ها جملاتی هستند که درستی و اعتبارشان پذیرفته شده است و احتیاج به استدلال ندارند و مساله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پیش فرض¬ها، همه پدیده¬ها دلایل پیشین دارند، حوادث طبیعی بر حسب تصادف نیستند و احتمالا بنا بر دلایلی هستند.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مروری بر مطالعات به منظور دستیابی به جنبه¬های مختلف موضوع پژوهش است که برای محقق فرصتی فراهم     می سازد تا درک کند در این زمینه چه کارهایی انجام شده و چه اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد و او باید از کجا شروع کند و یا چه کاری و چگونه کار را انجام دهد. در حقیقت مروری بر مطالعات خلاصه¬ای از نکات اصلی، نتیجه¬گیری عمومی و خلاء موجود در مطالعات و کاربرد در تحقیق می باشد. در هنگام سازمان دهی مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهید. ضمنا ذکر نام نویسنده مورد نظر و سال تحقیق او نیز در متن ضروری است. توجه شود منظور از ارائه این فصل صرفا به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست، بلکه باید همراه با خلاصه¬ای از این نظرات و بحث کلی باشد، به نحوی که خواننده را ارضا نماید.

فصل سوم: مواد و روش¬ها
این فصل متناسب با نوع رشته شامل روش پژوهش، جامعه پژوهش، محیط پژوهش، نمونه پژوهش، روش        نمونه¬گیری، حجم نمونه و روش محاسبه آن، مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه، توضیح ابزار گردآوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار، روش گردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل داده¬ها، محدودیت¬های پژوهش و ملاحظات اخلاقی است.

فصل چهارم: نتایج
این فصل شامل بیان نتایج حاصل از تحقیق است. مطالب این بخش تنها بر اساس یافته¬های حاصل از پژوهش تنظیم می گردد و شامل اطلاعات نوشتاری، جداول و نمودارها می¬باشد. باید از ذکر اطلاعات یکسان در الگوهای متفاوت (متن، جداول و نمودار...) پرهیز شود. البته ضروری است یافته¬ها در ابتدا با جملات ساده و روان بیان شده و برای بیان جزئیات به جداول و نمودار استناد شود. این فصل به بیان یافته¬ها اختصاص دارد نه تفسیر آنها لذا صرفا نتایج به ترتیب منطقی و متناسب با اهداف و فرضیاتی که بیشتر در پروپوزال طراحی شده بود بیان گردد و از تناقض¬گویی پرهیز شود.

فصل چهارم: بحث و نتیجه¬گیری
این فصل شامل بحث، تفسیر، نتیجه¬گیری، جمع¬بندی و پیشنهادات است. قسمت اول بحث پاسخ به سؤالات پژوهش است سپس نتایج با یافته¬های دیگر محققان مقایسه می¬گردد و دلایل تفاوت ذکر می شود.  در این فصل باید به یافته های مهم و شاخص پایان نامه با دلایل منطقی و علمی اشاره شود و تنها نتایجی مورد بحث قرار گیرد که در فصل نتایج به آن اشاره شده است.
نتیجه¬گیری در آخر بحث آورده می شود. در این قسمت نتایج اختصاصی و مهم به صورت دسته بندی ارائه        می-گردد، طوری که خواننده پایان نامه با خواندن آن بتواند یافته¬های مهم پایان نامه را به دست آورد.
در قسمت پیشنهادات به مسایل بی جواب در رابطه با تحقیق انجام شده اشاره می شود و پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی به استناد نتایج بدست آمده در این تحقیق ارائه می شود. در حقیقت در این بخش زمینه¬های تحقیقاتی جدید پیش روی محققان گذاشته می شود.

    •پیوست¬ها
    •فهرست منابع فارسی
    •فهرست منابع غیر فارسی
    •چکیده انگلیسی
    •طرح پشت جلد (انگلیسی)

شرح پشت جلد پایان نامه:
مطابق پیوست(ب) نوشته شود.

نکات کلی در مورد نحوه نگارش پایان نامه:
*   صفحات پایان نامه به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شوند.
*    متن پایان نامه طوری تنظیم شود که از سمت راست کاغذ cm 3 ، از سمت چپ cm  2 ، از بالای صفحه و cm   3  و از پایین صفحه   cm 5/2  فاصله داشته باشد.
*    فاصله سطرها در سراسر پایان نامه برابر  cm 5/1 بوده فقط در چکیده برابر cm 1 در نظر گرفته شود.
*   صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود.
*   شماره¬گذاری صفحات پایان¬نامه در پایین و وسط صفحه بوده و فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه  cm5/1باشد.
*    در صورتی که متن پایان نامه به زبان انگلیسی باشد فاصله هر سطر از سمت چپ کاغذ  cm3 و از سمت راست    cm 2 باشد.
*     فونت¬هایی که در تهیه پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرند به صورت زیر است:
    نام و سایز فونت برای
نوشتار فارسی    نام و سایز فونت برای
نوشتار انگلیسی
سرفصل¬ها    تیتر 34    Times New Roman 14 Bold
عناوین اصلی    زر 14سیاه    Times New Roman 12 Bold
عناوین فرعی    زر 12سیاه    Times New Roman 12 Italic
متن اصلی    نازنین یا لوتوس 14    Times New Roman 12
   
 *در تحریریه پایان نامه حدالامکان از بکار بردن لغات لاتین خودداری نموده و معادل فارسی آنها استفاده شود. در صورت نیاز در پاورقی همان صفحه با ذکر شماره، لغات لاتین آورده شوند.

*    در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان به صورت پاورقی در همان صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن تایپ می شود و در پاورقی، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود.
*   در صورت نیاز به درج پاورقی، همه موارد فارسی به صورت راست چین با قلم نازنین با سایز 11 و موارد انگلیسی به صورت چپ¬چین با قلم Times New Roman  با سایز 10 نوشته شوند.
*    هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در روی آن با قلم نازنین 11 سیاه نوشته می شود. همه اعداد جدول باید به صورت فارسی و وسط چین با قلم نازنین 12 تایپ گردند.

جدول (2-3): میزان تولید رنگ های فعال در دو سال گذشته
سال    تولید (تن)
2008    100000
2007    200000
*    هر شکل یا نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در زیر آن با قلم نازنین 11 سیاه نوشته می شود.
*     در حد امکان از صفحات بزرگ در پایان نامه استفاده نکنید و آن را از طریق فتوکپی های مخصوص کوچک و استاندارد نمایید. در صورت اجبار، آن را طوری تا نمایید که از صفحات بیرون نزند.

شماره گذاری
1.   شماره گذاری صفحات
صفحات «بسم الله الرحمن الرحیم» ،  «تقدیم» ، «سپاسگزاری» شماره گذاری نمی شوند. صفحات «فهرست¬ها» به ترتیب حروف الفبای فارسی شماره گذاری خواهند شد. شماره گذاری صفحات باید در وسط و پایین صفحه انجام گیرد. متن اصلی پایان نامه به ترتیب اعداد فارسی شماره گذاری می گردند.

2.   شماره گذاری موضوع ها
موضوع¬های اصلی پایان نامه معمولا چند فصل است و هر فصل نیز ممکن است به چند بخش تقسیم گردد.
صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود. هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش دارای زیربخش باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد. مثلا 2-4-3 یعنی زیربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.

3.   شماره گذاری تصاویر، جدول ها، نمودارها و نقشه ها
مانند روال قبلی است. مثلاً دهمین شکل در فصل سوم به صورت شکل (3-10)  نوشته شود و یا سومین جدول در
فصل دوم به صورت جدول (2-3) نوشته می شود.

4.   شماره گذاری پیوست ها :
پیوست های پایان نامه با حروف الفبای فارسی نام گذاری می شوند. به عنوان مثال: «پیوست الف»
تمامی شکل ها و جدول های موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوط شماره گذاری خواهد شد. به عنوان مثال : سومین جدول در پیوست «ب» به این صورت نوشته می شود: جدول (ب-3).

5.   شماره گذاری روابط و فرمول ها
هر رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند، مشخص می گردد.
عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است. مثلاً هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت (6-8) نوشته می شود.

نحوه نوشتن منابع و ارحاع دهی به آنها در متن :
برای ارجاع خواننده به منابعی که در پایان نامه خود به آن استناد می کنید، می توانید به یکی از اشکال زیر عمل کنید:
1.  نام نویسنده¬ای را که به مطلب او استناد می کنید، ضمن متن بیاورید و جلوی نام، سال انتشار مقاله یا کتاب را در پرانتز ذکر کنید. مثال: علوی (1377) بیان می دارد که. . .
2.  همچنین می توانید پس از بیان مطلب مورد استناد، نام نویسنده و سال انتشار یا مقاله را در پرانتز ذکر کنید. توجه کنید که در این مورد خاص باید بین نام نویسنده و سال انتشار کتاب یا مقاله علامت ویرگول قرار دهید. مثال : بیان شده است که . . . (علوی، 1377) یا (Babazadeh, 2007).
منابع مورد استفاده در آخر پایان نامه آورده می شود. فهرست منابع فارسی و منابع غیر فارسی باید مجزا از هم نوشته شوند. فهرست منابع فارسی و منابع غیر فارسی به ترتیب بر حسب تقدم حروف الفبای فارسی و لاتین حرف اول نام خانوادگی نویسنده به صورت زیر تنظیم می شود :
1. شماره
2. نام خانوادگی نویسنده
3. حرف اول نام نویسنده
4. سال انتشار
5. عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا رساله
دکترا (این قسمت باید با حروف ایتالیک و سیاه حروفچینی شود).
6. محل نشر کتاب و نام ناشر آن، نام مجله، سمینار یا مؤسسه علمی که مقاله درآن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارائه گردیده است.
7. شماره جلد کتاب یا شماره جلد مجله
8. شماره صفحاتی که مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است (در صورتی که کل منبع مورد نظر به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه¬ها نیست).
*    توجه شود که مطالب فوق توسط ویرگول از هم جدا شوند و در مورد حرف اول نام نویسنده بعد از علامت نقطه از علامت ویرگول استفاده شود.
*    در زمینه منابع غیر فارسی ضمن رعایت مرجع بر حسب حروف الفبای لاتین حرف اول نام خانوادگی نوبسنده
دقت شود اگر مجله مورد استفاده دارای نام مخفف شناخته شده ای باشد، نام مخفف مورد استفاده قرار گیرد و در
غیر این صورت نام کامل مجله قید گردد.


مثال برای منابع فارسی:
کتاب:
. عظیمی، س. ، 1348، اصول روانشناسی عمومی.، تهران: انتشارات دهخدا، چاپ نهم، ص 38.
مقاله:
نیستانی، ا. و عظیم زاده، م. ، 1382، ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام مختلف عدس، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 5، شماره 1، ص 69-61.
پایان نامه:
لسانی، ا. ، 1385، بررسی امکان سنتز کامپوزیت پلی آنین- تیتانیوم دی اکساید و مطالعه خصوصیات آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

مثال برای منابع لاتین:
کتاب:
Ringsdorf, H. , 1978, Polymeric Delivery Systems, New York: Gordon and Breach Pub. , pp. 197-
235.
مقاله:
Babazadeh, M. , 2007, Synthesis, Characterization, and in Vitro Drug-release Properties of 2-
Hydroxyethyl Methacrylate Copolymers, J. Appl. Polym. Sci. , Vol. 104, pp. 2403-2409.
سمینار:
Safa, K. D. and Babazadeh, M. , 2004, The 40th International Symposium on Macromolecules
(MACRO 2004), 4-9 July, Paris, France.
منبع اینترنتی:
Alley, M. M. , Scharf, D. E. , Brann, W. E. and Hammons, J. L. , 2003, Nitrogen Management for
Winter Wheat: Principles and Recommendations, http://www. ext. vt. edu/pubs/ grains/424-
026. html#L3.
*  در زمینه کتاب یا مقالاتی که به یک نویسنده تعلق دارند، رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها، ضمن ارجاع دادن
ضرورت دارد.
*  در زمینه کتاب یا مقالات یک نویسنده که در یک سال منتشر شده اند از حروف  a و b. . . بعد از سال انتشار چه در متن پایان نامه و چه در فهرست منابع استفاده شود. به عنوان مثال:
سنتز و مطالعه رهش داروی ایبوپروفن نشان می دهد(Babazadeh, 2006a)… .

Babazadeh, M. , 2006a, Synthesis and Study of Controlled Release of Ibuprofen from the New
Acrylic Type Polymers, Int. J. Pharm. , Vol. 316, pp. 68-73.

Babazadeh, M. , 2006b, Tris(trimethylsilyl)methyl Functionalized 4-Chloromethyl Styrene
Polymers: Effects of Side Chain Modification on Polymer Structure and Glass Transition
Temperature, J. Appl. Polym. Sci. , Vol. 102, pp. 633-639.

*   در صورتی که کتاب یا مقاله، اثر ترجمه شده باشد، ذکر نام مترجم، پس از نام نویسنده ضرورت دارد. مثال:
استیونز، م. پ. ، ترجمه: شکروی، ع. و خزایی، ا. ، 1376، شیمی پلیمر، تهران، دانشگاه تربیت معلم، جلد اول، ص48-53.

چکیده به زبان انگلیسی
در آخر پایان نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده شود (حداکثر 250 کلمه در یک صفحه).

طرح انگلیسی پشت جلد
مطابق پیوست ب  نوشته شود.

نکته قابل توجه:
   *دانشجو موظف است علاوه بر نسخه چاپی از پایان نامه خود، چهار حلقه CD  شامل متن کامل پایان نامه و عینا منطبق با نسخه چاپی نهایی که هیات داوران آن را تایید کرده¬اند، به امور پایان¬نامه¬ها تحویل دهند.
   *متن کامل پایان نامه به صورت یک فایل کامل در قالب فرمت Pdf و یک فایل کامل در قالب فرمت Word    بر روی یک  CD قرار گیرد (در هر CD هم فایل Pdf  و هم فایل Word   موجود باشد).

پیوست (الف)


 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اهـر


دانشکده¬ی علوم انسانی-گروه جغرافیای طبیعی


پایان نامه برای دریافت درجه¬ی کارشناسی ارشد  «M.A.»
گرایش: اقلیم شناسی در برنامه¬ریزی محیطی

عنوان:
بررسی تاثیر عناصر آب و هوایی در تولید عسل شهرستان اهر

استاد راهنما:
دکتـر رضا شریفی

استاد مشاور:
دکتـر علی آذری

نگارش:
سارا عظیمی

تابستان  1389


پیوست (ب)


 

Islamic Azad University          (TNR 18 Bold)
Ahar Branch                 (TNR 18 Bold)

Faculty of Humanities-Physical
 Geography Department             (TNR 16Bold)

 «M.A.« Thesis                             (TNR 14 Bold)
On Climatology in Environmental Planning       (TNR 14 Bold)Subject:                                   (TNR 14 Bold)
A Study of the Effect of Climatic Elements in Honey
       Production in Ahar                   (TNR 18 Bold)Thesis Advisor:             (TNR 14 Bold)
Reza Sharifi (Ph.D.)                 (TNR 16 Bold)Consulting Advisor:           (TNR 14 Bold)
Ali Azari (Ph.D.)                     (TNR 16 Bold)By:                 (TNR 14 Bold)
Sara Azimi                        (TNR 16 Bold)Summer 2010                             (TNR 14 Bold)


/ 1 نظر / 197 بازدید
nazanin

slm vebe besiar ali va jalebi dari.mamnun[گل]