سفر ایستگاه

سفر ایستگاه

قطار مى رود
تو مى روى
تمام ایستگاه مى رود
و من چقدر ساده ام
که سال هاى سال
در انتظار تو
کنار این قطار رفته ایستاده ام
و همچنان
به نرده هاى ایستگاه رفته
تکیه داده ام

 

/ 2 نظر / 145 بازدید
نازی

در سکوتم فقط فریهد توست

نازی

در سکوتم فقط فریاد توست