*عجیب‌ترین جمله در زبان انگلیسی**!!!

عجیب‌ترین جمله در زبان انگلیسی**!!!

**این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود? کلمه دوم دو حرفیست?‌ چهارم چهار
حرفی... تا بیستمین کلمه بیست حرفی *
*نویسنده این جمله یا مغز دستور زبان بوده یا بی کار**:

I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting
nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality
counterbalancingind ecipherability, transcendentalizes intercommunications incomprehensiblenes s
**

ترجمه جمله :
**
نمیدانم این دکترهای خانوادگی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب
میکنند..با این حال سواد پزشکی انها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را جبران
کرده و بر غیر قابل کشف بودن انها ( دست خط ) برتری میجوید

/ 0 نظر / 24 بازدید